Adım Adım Kosgeb Teşviki

Adım Adım Kosgeb Teşviki

Adım Adım Kosgeb Teşviki

Yeni Girişimci Desteği

 

Destekten yararlanma koşulu

MADDE 9- (1) Yeni Girişimci Desteğinden; bu program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ve işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir. 

 

 1. Yukarıdaki fıkrada belirtilen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az % 30 (otuz) olmalıdır.

 

 1. İŞGEM’de yer alan işletmeler eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın bu destekten yararlanabilir.

 

 1. İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir. 

 

Destek süreci

MADDE 10- (1) Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen İşletme KOSGEB Veri Tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB Birimine başvurusunu yapar. 

 

 1. Destek başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.36

 Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına itiraz edilebilir. 

 

 1. Değerlendirme sonucu, İşletmeye bildirilir.
 2. Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süreci, desteğin başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır.

 

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 11- (1) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.

 

 1. İşletme kuruluş desteği:

İşletme kuruluş desteği olarak 2.000 (iki bin) TL geri ödemesiz destek verilir. 

 

 

 

 

   
 1. Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği:47

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat,  yazılım  ve ofis  donanımı  için geri ödemesiz  olarak  verilen bu desteğin  üst  limiti

18.000 (on sekiz bin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve

6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. 48-49-50

 

 1. İşletme giderleri desteği:

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır51-52-53

 

  • Personel net ücretleri
  • İşyeri kirası 54-55

 

 

 

 

 
 

 

 

 1. Sabit yatırım desteği:

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır. Destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise %

70 (yetmiş) olarak uygulanır. 56-57-58-59

 

 1. Yukarıda yer alan destek unsurları için uygulanan destek oranlarına girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilir.60

 

 1. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere, % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. 61

 

(4)….62-63

 

İzleme

MADDE 12- Bu destek kapsamında işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

 

Destek ödemeleri

MADDE 13- (1) İşletme, Kurul tarafından uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek bu programın uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde destek ödeme talebinde bulunur.64

 

 

 

56

(2) KOSGEB Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan giderler için işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.65

 

Destek geri ödemesi

MADDE 14- (1)Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 30 (otuz) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.66

 

Diğer hususlar

MADDE 15- (1) Aynı makine ve teçhizat için, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteğinin yalnızca birinden yararlanılabilir.67

 

(2) Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

Şimdi Harekete Geçmenin Tam Zamanı